ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

Załączniki:

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŚWIDNIKU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 • Zarządzenia OW Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28.01.2020 r.

Miejsce zamieszkania kandydata

 • W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo jednego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
 • Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u jednego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
 1. Przyjmowanie do klasy I
 2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia. Zgłoszenie zawiera:

          1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

         2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

         3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata –  o ile je posiadają.

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole (w kancelarii szkolnej) w terminie od 05.02.2020 do 19.02.2020 r. do godz. 15.00.
 • Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie szkoły podstawowej lub w kancelarii szkolnej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez organ prowadzący.
 • Rodzice kandydata wypełniają Wnioseko przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku dostępny na stronie szkoły podstawowej lub w kancelarii szkolnej.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice dołączają, określone w Uchwale Rady Miasta Świdnik dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się burmistrza miasta o potwierdzenie tych okoliczności.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Po 19.02.2020 r. na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja dla dzieci, które zamieszkują poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku.
 • Rodzice mają prawo złożyć również wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego swojego dziecka. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego należy złożyć w kancelarii szkolnej, nie później niż do 31 sierpnia, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Opinię o potrzebie odroczenia obowiązku wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Opinię należy załączyć do wniosku. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych