Rekrutacja do przedszkola 2021

załączniki:

——————————————————————————————-

W roku szkolnym 2021/2022 rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych będzie prowadzona z wykorzystaniem aplikacji internetowej „Nabór” firmy Vulcan.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji,
tj. od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r. dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dopuszcza się możliwość składania wniosków do nie więcej niż pięciu wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania
ze strony aplikacji „Nabór”. Szczegóły dotyczące korzystania z tej aplikacji zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej uruchomieniu.

Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.) wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Tryb rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.Rodzice tych dzieci corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszenia.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym stosuje się następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 30 punktów każde.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddziały przedszkolne nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 Kryteria określone przez organ prowadzący – Radę Miasta Świdnik:

 1. Praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:
 2. przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów,
 3. przez jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych – 3 punkty;
 4. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, za ubiegły rok, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika:
 5. przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka
  lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko –
  6 punktów,
 6. przez jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych – 3 punkty.
 7. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola
  lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, a w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego – uczęszczanie jego rodzeństwa do szkoły w budynku,  której funkcjonują te oddziały – 5 punktów;
 8. Uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów.
 9. Określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru –
  2 punkty.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów
są oświadczenia rodziców składane na piśmie, ale przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych
do wniosku lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Świdnik
o potwierdzenie tych okoliczności.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OW Nr 26/2021
Burmistrza Miasta Świdnik  z dnia 26.01.2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

 Rodzaj czynnościPostępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku* przy pomocy systemu elektronicznego „Nabór” firmy VULCAN, o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r.od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 22.03.2021 r. do 08.04.2021 r.od 14.06.2021 r. do 24.06.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 09.04.2021 r.25.06.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia*od 09.04.2021 r.  do 16.04.2021 rod 25.06.2021 r. do 29.06.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych23.04.2021 r.30.06.2021 r.

* W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 są dwie możliwości złożenia wniosku  po wcześniejszym zarejestrowaniu go w systemie elektronicznym „Nabór” VULCAN oraz oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia:

 • Papierowo (skrzynka wrzutka) wypełniony elektronicznie wniosek, a następnie wydrukowany i podpisany,  wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu pierwszego wyboru;
  • wydrukowane i podpisane oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata, rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku postępowania rekrutacyjnego;
 • Elektronicznie 
  • wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zawierający elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, rodzic/opiekun prawny przesyła do przedszkola pierwszego wyboru;
  • wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata, rodzic/opiekun prawny przesyła do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku postępowania rekrutacyjnego;
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
 • Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku
   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych