Egzamin ósmoklasisty

Informacje ogólne o egzaminie w 2022 r.

  • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
  • Egzamin ma formę pisemną.
  • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
  • Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni – od 24 do 26 maja 2022 r.:
  • Termin dodatkowy egzaminu (w czerwcu) przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Co jest sprawdzane na egzaminie?

  • Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych (czyli w dokumencie zawierającym wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej) w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Dokument zawierający wymagania egzaminacyjne można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).
  • Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Tytuł laureata

  • Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jedne[1]go z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów z przedmiotów nieobjętych egzaminem

Ważne terminy


Szczegóły egzaminów z poszczególnych przedmiotów

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych