Historia szkoły

Letniskowa i uzdrowiskowa wieś Adampol oraz osiedle pracownicze WSK otrzymało w 1954 roku status miasta Świdnik liczącego wtedy około 7 tysięcy mieszkańców. Możliwość pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego sprawiała, że do Świdnika przyjeżdżało coraz więcej ludzi. W roku 1960 liczba mieszkańców wynosiła 11 tyś., zaś w 1970 już 20 tyś.. W związku z tym miasto rozwijało się bardzo szybko, powstawały nowe osiedla. Także Adampol był coraz bardziej intensywnie zabudowywany. Wraz z przestrzennym rozwojem oddawano do użytku kolejne instytucje: szkoły, przychodnie, szpital, kino. W tym czasie działały w mieście trzy szkoły podstawowe. Warunki nauczania były bardzo trudne, uczniowie uczyli się w ponad 40 osobowych klasach w systemie wielozmianowym. Na nową szkołę czekano ponad 10 lat. To właśnie na osiedlu Adampol jesienią 1977 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły.

Przez pierwsze dwa lata prace posuwały się bardzo mozolnie. Widoczne były jedynie głębokie wykopy, wysypiska ziemi i zgromadzone materiały budowlane. Roboty nabrały tempa dopiero w 1980 roku, kiedy zaoferowała swą pomoc Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Dużo pracy w powstanie placówki włożyli sami mieszkańcy miasta, a w szczególności osiedla Adampol. Została wyznaczona Dyrekcja Szkoły w składzie: Augustyn Górka - dyrektor, Wanda Kozak i Małgorzata Pawlak - wicedyrektorzy. Kompleks budynków szkolnych i przedszkolnych zajmował powierzchnię 6,5 tyś. m2 i rozpoczęło w nim naukę 949 uczniów w dwóch oddziałach przedszkolnych i klasach od zerowych do ósmych.

1 września 1982 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny 1982/1983 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdniku. W uroczystej akademii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.

Pierwsze lata był ważnym etapem w rozwoju szkoły. Wtedy zaczęły się kształtować pierwsze kółka zainteresowań, imprezy sportowe, rajdy, prelekcje i imprezy rozrywkowe dla dzieci. Szkołę odwiedzały zespoły teatralne i muzyczne. Pamiętano o ważniejszych świętach narodowych i z tej okazji pod czujnym okiem nauczycieli organizowano akademie. Już wtedy uczniowie odnosili pierwsze sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Ważnym wydarzeniem dla szkoły było wyznaczenie jej na gospodarza Centralnych uroczystości inaugurujących rozpoczęcie roku szkolnego1985/86 szkół świdnickich oraz 7 października 1989 roku wojewódzkiej inauguracji Sportowego Roku Szkolnego.

28 maja 1988 r. nastąpił jeden z najważniejszych momentów w historii szkoły - dzień nadania szkole imienia Generała Władysława Sikorskiego. O wyborze patrona zdecydował zorganizowany przez samorząd uczniowski plebiscyt. Przez dwa lata skrupulatnie gromadzono wszelkie dane, pamiątki, fotografie i wspomnienia o Sikorskim. W ten sposób w szkole powstały kąciki pamięci, albumy i gazetki popularyzujące sylwetkę patrona. Podczas uroczystości, dokonano także odsłonięcia popiersia generała oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Na tę szczególną uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Przyjechały delegacje szkół noszących imię generała m. in. z Dęblina i Hyżnego. Przybyli również kombatanci walczący niegdyś w armii dowodzonej przez gen. Sikorskiego.

Równie starannie została przygotowana II rocznica nadania szkole imienia, która odbyła się 18 maja 1990 r. W tym dniu w kaplicy p.w. św. Józefa w Świdniku nastąpiło uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły. Ważnym punktem obchodów stało się uroczyste odsłonięcie orła w koronie umieszczonego na frontonie szkoły. Zaproszeni goście mogli również obejrzeć przygotowaną przez młodzież starszych klas wystawę poświęconą patronowi - Władysławowi Sikorskiemu. Uroczystość zakończono specjalnie na tę okazję przygotowanym montażem poetycko - muzycznym.

W 1992 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie uzyskał największą ilość głosów i został dyrektorem mgr Ryszard Borowiec. Z jego inicjatywy rok później powstało w naszej placówce II Liceum Ogólnokształcące. 1 września 1993 r. szkoła uzyskała status Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku. W tym czasie do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczało 780 uczniów, a zajęcia lekcyjne kończyły się o godz. 13.00 co było ewenementem wśród przepełnionych świdnickich podstawówek. Połączenie obu szkół w jedną integralną placówkę, z jedną dyrekcją i administracją pozwoliło na bardziej racjonalne wykorzystanie dużego budynku i bazy lokalowej. Znacząca ilość młodzieży kończącej szkoły podstawowe otrzymała nowe możliwości nauki. 80% uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego stanowili absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 4. Również kadra pedagogiczna w większości pochodziła z naszej szkoły.

Po dziesięciu latach funkcjonowania konieczne były kompleksowe prace remontowe. W 1994 roku została zlikwidowana kotłownia węglowa, a jej miejsce zajął nowoczesny, gazowy system grzewczy. Dzięki staraniom dyrektora systematycznie odnawiano i modernizowano sale lekcyjne, świetlicę szkolną, bibliotekę szkolną, korytarze, sanitariaty. Wymieniano stare podłogi, okna i drzwi, wyciszano korytarze poprzez system zamkniętych drzwi, budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację, wyremontowano dachy. Nie zapomniano o obiektach sportowych na terenie szkoły. Powstały nowoczesne pracownie komputerowe.

W 1999 roku reforma edukacji wkracza kolejno do wszystkich szkół polskiego systemu edukacji. Główne jej cele to: podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa poprzez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego; wyrównanie szans edukacyjnych; poprawa jakości edukacji - rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia. Dla osiągnięcia powyższych zadań zostaje zmieniona cała struktura ustroju szkolnego. Następuje podział szkół na sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum profilowane. Taki właśnie podział funkcjonuje u nas w chwili obecnej.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich (od 1 września 2009 roku), Szkoła Podstawowa Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4.


 

Hymn szkoły

1. Marsz, marsz Sikorski nie zanuci już nikt.
Nie powrócą Cię Polsce
nasze gorzkie łzy.
Wróg ojczysty dom podpalił
Tyś znak walki poniósł dalej.
I broń mścicielom do rąk dał.
Skrzydła niosły Cię w przestworza
gdy runąłeś w otchłań morza
hen u brytyjskiej twierdzy bram.


Ref. O cześć Ci cześć największy emigrancie
coś Polskę swą pożegnał tam na starcie.
Wielki tułaczu w pyle swoich dróg.
Jak my spłacimy Ci wielki dług.


2. Wspomnijcie bracia żywot wodza i śmierć
I przekażcie swym dzieciom własny ból i gniew.
Huczą fale nad żołnierzem jak nad tamtym co w Elsterze
powierzył święty honor nasz
Duch wszedł między królów trumny
łzy otrzyjmy, bądźmy dumni, że Polska synów takich ma.


 

Tradycje szkoły

Każda szkoła tworzy własne tradycje. W Szkole Podstawowej Nr 4 ze szczególną dbałością obchodzone są święta narodowe i religijne. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują okolicznościowe gazetki, inscenizacje z okazji: Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Papieskiego, Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Nacechowane są one powagą i szacunkiem dla historii i religii naszego kraju.

Corocznie w miesiącu maju uroczyście obchodzimy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji organizowane są konkursy, w których dzieci bardzo chętnie i licznie biorą udział. Prezentowane są osiągnięcia laureatów i wręczane nagrody. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie coraz lepiej poznają najważniejsze fakty z życia gen. Władysława Sikorskiego.

W Szkole Podstawowej Nr 4 już od 9 lat odbywa się Powiatowy Konkurs Ortograficzny Klas III. Jego celem jest wyrabianie wśród najmłodszych dzieci nawyków poprawnego pisania, stosowania poznanych reguł ortograficznych i zachęcanie do systematycznej pracy nad ortografią. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i ogromną popularnością. Rokrocznie bierze w nim udział ponad 40 dzieci ze wszystkich szkół powiatu świdnickiego, walcząc o tytuł Mistrza Ortografii i łamiąc pióra na trudnych wyrazach. Laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego otrzymuje puchar Mistrza Ortografii. Najlepszym w tej dziedzinie jury przyznaje nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. W roku szkolnym 2011/2012 Mistrzem Ortografii został nasz uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4.

Kolejną tradycją jest dbałość o środowisko naturalne. Do kalendarza imprez szkolnych weszło szereg akcji, tj. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Zielone Dni Świdnika, w których nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą. W ramach projektu Wyjaśnianie świata przyrody prowadzone były zajęcia, które nie tylko umożliwiły poznawanie otaczającego świata, ale również zachęciły dzieci do dbania o środowisko.

Od sześciu lat w naszej szkole organizowane są przeglądy "Dziecięce Muzykowanie". Mają one na celu prezentację dzieci, które uczą się gry na instrumencie w Szkole Muzycznej, Ognisku Muzycznym lub same zgłębiają wiedzę i umiejętności muzyczne. Uczniowie prezentują kolędy, utwory klasyczne i nowoczesne. Przegląd ten to wspaniała okazja do propagowania kultury muzycznej, rozwijania zainteresowań dzieci, poznania ciekawych instrumentów, uwrażliwiania na piękno muzyki. Cyklicznie organizowane są koncerty muzyki poważnej w wykonaniu artystów Filharmonii Łódzkiej.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe i tematyczne. Odwiedzamy miasta naszego regionu. Wyjeżdżamy do Lublina, Zamościa, Chełma. Poznajemy miasta związane z historią Polski Warszawa, Kraków. Wyruszamy na Roztocze, w Pieniny, Góry Świętokrzyskie, Tatry. Uczniowie uczestniczą w zielonych szkołach.

Staramy się uczyć nasze dzieci wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Uczestniczymy w akcjach: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pomagamy dzieciom z Białorusi oraz domów dziecka. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przynoszą plastikowe korki, które dostarczamy do Hospicjum Małego Księcia.

Czas karnawału sprzyja hucznym zabawom i uciechom. W tym to właśnie okresie, w naszej szkole organizowane są tematyczne bale dla dzieci ze świdnickich przedszkoli, np. Bałwankowy bal, Koci bal. Od kilku już lat zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które w przyszłości rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Uczestnicy zabawy prezentują się w specjalnie zaprojektowanych, oryginalnych strojach. Konkursom i atrakcjom nie ma końca.

Dużą rolę w środowisku szkoły spełnia Samorząd Uczniowski, który organizuje nie tylko akcje charytatywne, ekologiczne, ale także Dzień Bereta, Krawata, Korali, Czekolady itp. oraz konkursy wiedzy, imprezy okolicznościowe, dyskoteki dla uczniów.

W tradycji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdniku w roku szkolnym 2005/2006 pojawiły się obchody Święta Szkoły w postaci Festynu Rodzinnego. Pomysł zrodził się dzięki współpracy Rady Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4. Wspólnie wypracowaliśmy tę formę integracji środowiska rodzinnego i szkolnego. Każdego roku wybieramy inną tematykę spotkania oraz dostosowujemy odpowiednie stroje dla nauczyciel.

Pierwsze obchody Święta Szkoły odbyły się 20.05.2006r. Poprzedzone były kolorowym pochodem i prezentacją szkoły na placu przed budynkiem Urzędu Miasta. Festyn uświetnili: Straż Pożarna, Policja, Szwadron Ułanów RP, Straż Miejska.

Drugi festyn odbył się 02.06.2007r. pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom. Atrakcją festynu były: quizy przedmiotowe, zawody rekreacyjno sportowe, kiermasze, pokazy służb mundurowych, prezentacja osiągnięć szkoły.

Trzeci festyn miał miejsce 17.05.2008r. Do głównych atrakcji należy zaliczyć: spotkania z ciekawymi ludźmi, występy muzyczne i teatralne, zawody sportowe, quizy, konkursy, kiermasze, malowanie na szkle i na twarzy, orgiami, pokaz mody szkolnej, zabawy dla najmłodszych.

Kolejne Święto Szkoły przypadło 16.05.2009r. i przebiegało pod hasłem Zdrowy styl życia. W programie znalazły się: profilaktyka cukrzycy u dzieci, pokazy pszczelarstwa, propagowanie zdrowego stylu życia, porady kosmetyczne, spotkania z policjantami pododdziału antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, występy Zespołu Tańca Ludowego Leszczyniacy, zawody sportowe, gry, zabawy, turnieje, quizy.

W maju 2010r. motywem przewodnim festynu był Świat bajek. Wśród zaproszonych gości była pani Ewa Pyczek, autorka książek dla dzieci. Odbyły się inscenizacje teatralne, plenerowe akcje plastyczne, występy chóru i zespołów wokalnych, kiermasz książek, wystawy i aukcje plastyczne, zabawy ze szczudlarzem, warsztaty cyrkowe, pokazy eksperymentów chemicznych, pokaz baniek mydlanych

Kolejny festyn o tematyce turystycznej odbył się w maju 2011r. Wśród atrakcji znalazły się: przedstawienie profilaktyczne o bezpieczeństwie pt. Kicia i Rufi w wykonaniu dzieci ze świetlicy szkolnej, kiermasz przewodników turystycznych, zabawa w kapsle, konkursy, pokaz mody turystycznej, prezentacja piosenki turystycznej oraz gry, konkursy, turnieje itd.

Festyn Rodzinny to wyczekiwany przez uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców czas radosnej zabawy i rodzinnego spędzania sobotniego majowego przedpołudnia. Rodzice chętnie współpracują w przygotowaniu tej imprezy z nauczycielami, poszukują sponsorów, pomagają przy stoiskach z atrakcjami. Święto Szkoły przyczynia się do integracji naszego środowiska szkolnego i lokalnego.

Letniskowa i uzdrowiskowa wieś Adampol oraz osiedle pracownicze WSK otrzymało w 1954 roku status miasta Świdnik liczącego wtedy około 7 tysięcy mieszkańców. Możliwość pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego sprawiała, że do Świdnika przyjeżdżało coraz więcej ludzi. W roku 1960 liczba mieszkańców wynosiła 11 tyś., zaś w 1970 już 20 tyś.. W związku z tym miasto rozwijało się bardzo szybko, powstawały nowe osiedla. Także Adampol był coraz bardziej intensywnie zabudowywany. Wraz z przestrzennym rozwojem oddawano do użytku kolejne instytucje: szkoły, przychodnie, szpital, kino. W tym czasie działały w mieście trzy szkoły podstawowe. Warunki nauczania były bardzo trudne, uczniowie uczyli się w ponad 40 osobowych klasach w systemie wielozmianowym. Na nową szkołę czekano ponad 10 lat. To właśnie na osiedlu Adampol jesienią 1977 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły.

Przez pierwsze dwa lata prace posuwały się bardzo mozolnie. Widoczne były jedynie głębokie wykopy, wysypiska ziemi i zgromadzone materiały budowlane. Roboty nabrały tempa dopiero w 1980 roku, kiedy zaoferowała swą pomoc Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Dużo pracy w powstanie placówki włożyli sami mieszkańcy miasta, a w szczególności osiedla Adampol. Została wyznaczona Dyrekcja Szkoły w składzie: Augustyn Górka - dyrektor, Wanda Kozak i Małgorzata Pawlak - wicedyrektorzy. Kompleks budynków szkolnych i przedszkolnych zajmował powierzchnię 6,5 tyś. m2 i rozpoczęło w nim naukę 949 uczniów w dwóch oddziałach przedszkolnych i klasach od zerowych do ósmych.

1 września 1982 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny 1982/1983 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdniku. W uroczystej akademii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.

Pierwsze lata był ważnym etapem w rozwoju szkoły. Wtedy zaczęły się kształtować pierwsze kółka zainteresowań, imprezy sportowe, rajdy, prelekcje i imprezy rozrywkowe dla dzieci. Szkołę odwiedzały zespoły teatralne i muzyczne. Pamiętano o ważniejszych świętach narodowych i z tej okazji pod czujnym okiem nauczycieli organizowano akademie. Już wtedy uczniowie odnosili pierwsze sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Ważnym wydarzeniem dla szkoły było wyznaczenie jej na gospodarza Centralnych uroczystości inaugurujących rozpoczęcie roku szkolnego1985/86 szkół świdnickich oraz 7 października 1989 roku wojewódzkiej inauguracji Sportowego Roku Szkolnego.

28 maja 1988 r. nastąpił jeden z najważniejszych momentów w historii szkoły - dzień nadania szkole imienia Generała Władysława Sikorskiego. O wyborze patrona zdecydował zorganizowany przez samorząd uczniowski plebiscyt. Przez dwa lata skrupulatnie gromadzono wszelkie dane, pamiątki, fotografie i wspomnienia o Sikorskim. W ten sposób w szkole powstały kąciki pamięci, albumy i gazetki popularyzujące sylwetkę patrona. Podczas uroczystości, dokonano także odsłonięcia popiersia generała oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Na tę szczególną uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Przyjechały delegacje szkół noszących imię generała m. in. z Dęblina i Hyżnego. Przybyli również kombatanci walczący niegdyś w armii dowodzonej przez gen. Sikorskiego.

Równie starannie została przygotowana II rocznica nadania szkole imienia, która odbyła się 18 maja 1990 r. W tym dniu w kaplicy p.w. św. Józefa w Świdniku nastąpiło uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły. Ważnym punktem obchodów stało się uroczyste odsłonięcie orła w koronie umieszczonego na frontonie szkoły. Zaproszeni goście mogli również obejrzeć przygotowaną przez młodzież starszych klas wystawę poświęconą patronowi - Władysławowi Sikorskiemu. Uroczystość zakończono specjalnie na tę okazję przygotowanym montażem poetycko - muzycznym.

W 1992 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie uzyskał największą ilość głosów i został dyrektorem mgr Ryszard Borowiec. Z jego inicjatywy rok później powstało w naszej placówce II Liceum Ogólnokształcące. 1 września 1993 r. szkoła uzyskała status Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku. W tym czasie do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczało 780 uczniów, a zajęcia lekcyjne kończyły się o godz. 13.00 co było ewenementem wśród przepełnionych świdnickich podstawówek. Połączenie obu szkół w jedną integralną placówkę, z jedną dyrekcją i administracją pozwoliło na bardziej racjonalne wykorzystanie dużego budynku i bazy lokalowej. Znacząca ilość młodzieży kończącej szkoły podstawowe otrzymała nowe możliwości nauki. 80% uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego stanowili absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 4. Również kadra pedagogiczna w większości pochodziła z naszej szkoły.

Po dziesięciu latach funkcjonowania konieczne były kompleksowe prace remontowe. W 1994 roku została zlikwidowana kotłownia węglowa, a jej miejsce zajął nowoczesny, gazowy system grzewczy. Dzięki staraniom dyrektora systematycznie odnawiano i modernizowano sale lekcyjne, świetlicę szkolną, bibliotekę szkolną, korytarze, sanitariaty. Wymieniano stare podłogi, okna i drzwi, wyciszano korytarze poprzez system zamkniętych drzwi, budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację, wyremontowano dachy. Nie zapomniano o obiektach sportowych na terenie szkoły. Powstały nowoczesne pracownie komputerowe.

W 1999 roku reforma edukacji wkracza kolejno do wszystkich szkół polskiego systemu edukacji. Główne jej cele to: podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa poprzez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego; wyrównanie szans edukacyjnych; poprawa jakości edukacji - rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia. Dla osiągnięcia powyższych zadań zostaje zmieniona cała struktura ustroju szkolnego. Następuje podział szkół na sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum profilowane. Taki właśnie podział funkcjonuje u nas w chwili obecnej.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich (od 1 września 2009 roku), Szkoła Podstawowa Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4.


 

Hymn szkoły

1. Marsz, marsz Sikorski nie zanuci już nikt.
Nie powrócą Cię Polsce
nasze gorzkie łzy.
Wróg ojczysty dom podpalił
Tyś znak walki poniósł dalej.
I broń mścicielom do rąk dał.
Skrzydła niosły Cię w przestworza
gdy runąłeś w otchłań morza
hen u brytyjskiej twierdzy bram.


Ref. O cześć Ci cześć największy emigrancie
coś Polskę swą pożegnał tam na starcie.
Wielki tułaczu w pyle swoich dróg.
Jak my spłacimy Ci wielki dług.


2. Wspomnijcie bracia żywot wodza i śmierć
I przekażcie swym dzieciom własny ból i gniew.
Huczą fale nad żołnierzem jak nad tamtym co w Elsterze
powierzył święty honor nasz
Duch wszedł między królów trumny
łzy otrzyjmy, bądźmy dumni, że Polska synów takich ma.


 

Tradycje szkoły

Każda szkoła tworzy własne tradycje. W Szkole Podstawowej Nr 4 ze szczególną dbałością obchodzone są święta narodowe i religijne. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują okolicznościowe gazetki, inscenizacje z okazji: Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Papieskiego, Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Nacechowane są one powagą i szacunkiem dla historii i religii naszego kraju.

Corocznie w miesiącu maju uroczyście obchodzimy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji organizowane są konkursy, w których dzieci bardzo chętnie i licznie biorą udział. Prezentowane są osiągnięcia laureatów i wręczane nagrody. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie coraz lepiej poznają najważniejsze fakty z życia gen. Władysława Sikorskiego.

W Szkole Podstawowej Nr 4 już od 9 lat odbywa się Powiatowy Konkurs Ortograficzny Klas III. Jego celem jest wyrabianie wśród najmłodszych dzieci nawyków poprawnego pisania, stosowania poznanych reguł ortograficznych i zachęcanie do systematycznej pracy nad ortografią. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i ogromną popularnością. Rokrocznie bierze w nim udział ponad 40 dzieci ze wszystkich szkół powiatu świdnickiego, walcząc o tytuł Mistrza Ortografii i łamiąc pióra na trudnych wyrazach. Laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego otrzymuje puchar Mistrza Ortografii. Najlepszym w tej dziedzinie jury przyznaje nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. W roku szkolnym 2011/2012 Mistrzem Ortografii został nasz uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4.

Kolejną tradycją jest dbałość o środowisko naturalne. Do kalendarza imprez szkolnych weszło szereg akcji, tj. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Zielone Dni Świdnika, w których nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą. W ramach projektu Wyjaśnianie świata przyrody prowadzone były zajęcia, które nie tylko umożliwiły poznawanie otaczającego świata, ale również zachęciły dzieci do dbania o środowisko.

Od sześciu lat w naszej szkole organizowane są przeglądy "Dziecięce Muzykowanie". Mają one na celu prezentację dzieci, które uczą się gry na instrumencie w Szkole Muzycznej, Ognisku Muzycznym lub same zgłębiają wiedzę i umiejętności muzyczne. Uczniowie prezentują kolędy, utwory klasyczne i nowoczesne. Przegląd ten to wspaniała okazja do propagowania kultury muzycznej, rozwijania zainteresowań dzieci, poznania ciekawych instrumentów, uwrażliwiania na piękno muzyki. Cyklicznie organizowane są koncerty muzyki poważnej w wykonaniu artystów Filharmonii Łódzkiej.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe i tematyczne. Odwiedzamy miasta naszego regionu. Wyjeżdżamy do Lublina, Zamościa, Chełma. Poznajemy miasta związane z historią Polski Warszawa, Kraków. Wyruszamy na Roztocze, w Pieniny, Góry Świętokrzyskie, Tatry. Uczniowie uczestniczą w zielonych szkołach.

Staramy się uczyć nasze dzieci wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Uczestniczymy w akcjach: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pomagamy dzieciom z Białorusi oraz domów dziecka. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przynoszą plastikowe korki, które dostarczamy do Hospicjum Małego Księcia.

Czas karnawału sprzyja hucznym zabawom i uciechom. W tym to właśnie okresie, w naszej szkole organizowane są tematyczne bale dla dzieci ze świdnickich przedszkoli, np. Bałwankowy bal, Koci bal. Od kilku już lat zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które w przyszłości rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Uczestnicy zabawy prezentują się w specjalnie zaprojektowanych, oryginalnych strojach. Konkursom i atrakcjom nie ma końca.

Dużą rolę w środowisku szkoły spełnia Samorząd Uczniowski, który organizuje nie tylko akcje charytatywne, ekologiczne, ale także Dzień Bereta, Krawata, Korali, Czekolady itp. oraz konkursy wiedzy, imprezy okolicznościowe, dyskoteki dla uczniów.

W tradycji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdniku w roku szkolnym 2005/2006 pojawiły się obchody Święta Szkoły w postaci Festynu Rodzinnego. Pomysł zrodził się dzięki współpracy Rady Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4. Wspólnie wypracowaliśmy tę formę integracji środowiska rodzinnego i szkolnego. Każdego roku wybieramy inną tematykę spotkania oraz dostosowujemy odpowiednie stroje dla nauczyciel.

Pierwsze obchody Święta Szkoły odbyły się 20.05.2006r. Poprzedzone były kolorowym pochodem i prezentacją szkoły na placu przed budynkiem Urzędu Miasta. Festyn uświetnili: Straż Pożarna, Policja, Szwadron Ułanów RP, Straż Miejska.

Drugi festyn odbył się 02.06.2007r. pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom. Atrakcją festynu były: quizy przedmiotowe, zawody rekreacyjno sportowe, kiermasze, pokazy służb mundurowych, prezentacja osiągnięć szkoły.

Trzeci festyn miał miejsce 17.05.2008r. Do głównych atrakcji należy zaliczyć: spotkania z ciekawymi ludźmi, występy muzyczne i teatralne, zawody sportowe, quizy, konkursy, kiermasze, malowanie na szkle i na twarzy, orgiami, pokaz mody szkolnej, zabawy dla najmłodszych.

Kolejne Święto Szkoły przypadło 16.05.2009r. i przebiegało pod hasłem Zdrowy styl życia. W programie znalazły się: profilaktyka cukrzycy u dzieci, pokazy pszczelarstwa, propagowanie zdrowego stylu życia, porady kosmetyczne, spotkania z policjantami pododdziału antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, występy Zespołu Tańca Ludowego Leszczyniacy, zawody sportowe, gry, zabawy, turnieje, quizy.

W maju 2010r. motywem przewodnim festynu był Świat bajek. Wśród zaproszonych gości była pani Ewa Pyczek, autorka książek dla dzieci. Odbyły się inscenizacje teatralne, plenerowe akcje plastyczne, występy chóru i zespołów wokalnych, kiermasz książek, wystawy i aukcje plastyczne, zabawy ze szczudlarzem, warsztaty cyrkowe, pokazy eksperymentów chemicznych, pokaz baniek mydlanych

Kolejny festyn o tematyce turystycznej odbył się w maju 2011r. Wśród atrakcji znalazły się: przedstawienie profilaktyczne o bezpieczeństwie pt. Kicia i Rufi w wykonaniu dzieci ze świetlicy szkolnej, kiermasz przewodników turystycznych, zabawa w kapsle, konkursy, pokaz mody turystycznej, prezentacja piosenki turystycznej oraz gry, konkursy, turnieje itd.

Festyn Rodzinny to wyczekiwany przez uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców czas radosnej zabawy i rodzinnego spędzania sobotniego majowego przedpołudnia. Rodzice chętnie współpracują w przygotowaniu tej imprezy z nauczycielami, poszukują sponsorów, pomagają przy stoiskach z atrakcjami. Święto Szkoły przyczynia się do integracji naszego środowiska szkolnego i lokalnego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych