Logopeda

Godziny pracy logopedy

 w Szkole Podstawowej nr 4  im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku w roku szkolnym 2019/2020

Neurologopeda

mgr Teresa Szymańska-Paruszkiewicz

 

 

Zadania logopedy

Logopeda:

 1. Prowadzi badania przesiewowe oraz indywidualne diagnozy logopedyczne w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych.
 2. Opracowuje indywidualne programy terapii logopedycznej w oparciu o znajomość deficytów dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 3. Prowadzi terapię logopedyczną w celu osiągnięcia przez dziecko sprawności językowej oraz wyrównania szans edukacyjnych.
 4. Kształtuje prawidłową mowę pod względem fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym.
 5. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, organizuje kącik logopedyczny.
 6. Ściśle współpracuje z Rodzicami, wskazując:
  • przyczyny trudności językowych,
  • przekazuje wyniki badań logopedycznych,
  • informuje o sposobach korekty wad wymowy, o postępach dziecka w terapii,
  • udziela rodzicom wskazówek dotyczących prowadzenia ćwiczeń logopedycznych w domu.
 7. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem specjalnym, psychologiem.
 8. Opracowywuje wskazania do Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego,
  • Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
  • Wydaje opinie do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Forma realizacji

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 1. Ćwiczenia uprawniające motorykę narządów mowy: języka, warg, podniebienia miękkiego.
 2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz kształtowanie świadomości fonologicznej.
 3. Ćwiczenia oddechowo-fonacyjne.

ĆWICZENIA  WŁAŚCIWE  Z  ZAKRESU  KOREKCJI  WAD  WYMOWY

 1. Wyjaśnianie położenia narządów mowy:
  • kontrola czucia skórnego dłoni,
  • kontrola wzrokowa.
 2. Wywołanie głoski w izolacji.
 3. Utrwalanie głoski korygowanej na materiale językowym w sylabach, wyrazach (w pozycji pre – inter - i post-wokalicznej), w połączeniach dwuwyrazowych, trudnych grupach spółgłoskowych, w zdaniach i w mowie swobodnej.
 4. Ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach i grach dydaktycznych.
 5. Automatyzacja poprawnej wymowy głosek w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.
 6. Rozwijanie sprawności językowych: ćwiczenia leksykalne, fleksyjne, słowotwórcze i składniowe. Nazywanie relacji przestrzennych.
 7. Ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

ĆWICZENIA  WSPOMAGAJĄCE  TERAPIE  LOGOPEDYCZNĄ

 1. Ćwiczenia ortofoniczne.
 2. Ćwiczenia i zabawy z muzyką.
 3. Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

 

Dokumentacja

1.Plan pracy.

2.Dziennik zajęć.

3.Karty badania mowy dziecka.

4.Indywidualna karta przebiegu terapii logopedycznej.

5.Indywidualne zeszyty ćwiczeń.

6.Sprawozdania półroczne i roczne.


 

Organizacja zajęć logopedycznych

 Gabinet logopedyczny jest wyposażony w tradycyjne pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, planszowe, słuchowe, domina logopedyczne, materiały słowno – obrazkowe, układanki, puzzle, rebusy, memo, łamigłówki) oraz zestawy komputerowe wraz z multimedialnym pakietem programów do diagnozy i terapii logopedycznej ,,Logopedia Gold” ,,Logo –Gry”, ,,Mówiące Obrazki”, ,,Mowa bezdźwięczna” ,,Sygmatyzm”.

 

 

 

 

 

 

 

Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza Przesiewowe Badania Logopedyczne dzieci w wieku 6 - 10 lat służące wyłonieniu dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji językowej. Dodatkowo dzieci z podejrzeniem o niedosłuch kieruje na badanie słuchu.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych jeden raz w tygodniu przez 30 - 45 minut.

Podczas zajęć usprawniane są narządy artykulacyjne, ustalany jest prawidłowy tor oddechowy, wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie swobodnej. Terapia logopedyczna prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia dziecka opieką logopedyczną.

 

Dla każdego dziecka logopeda opracowuje indywidualny program terapii w oparciu o diagnozę, znajomość jego deficytów i umiejętności.

Logopeda stale współpracuje z rodzicami, ponieważ efekty terapii logopedycznej w bardzo dużym stopniu są uzależnione od częstotliwości wykonywania ćwiczeń w domu.

Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w terapii logopedycznej wraz z dzieckiem.

Także wychowawcy klas otrzymują diagnozę wstępną dzieci oraz dalsze zalecenia terapeutyczne.

Logopeda stale wzbogaca swój warsztat pracy o samodzielnie wykonane pomoce logopedyczne, kreatywne książki i karty pracy.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych