Świetlica

Świetlica czynna jest od poniedziałku  do piątku w godz. 6.30-17.45

 

Nauczyciele świetlicy:

Agnieszka Czajka            Valentsina Shylka                Zofia Wnuczek                 Urszula Wójtowicz               Urszula Jabłońska

 

Świetlica składa się z trzech pomieszczeń. W jednym znajdują się stoliki, przy których dzieci odrabiają lekcje i wykonują prace plastyczne, pianino, keyboard oraz instrumenty perkusyjne. Kolejna sala wyposażona jest w różnego rodzaju gry, puzzle, klocki piankowe, zabawki, telewizor, DVD, rzutnik. Ostatnia sala przeznaczona jest do odpoczynku i czytania.

Uczniowie przebywający w świetlicy oprócz zabaw i zajęć tematycznych - realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy - są również objęci opieką wychowawców świetlicy podczas obiadów oraz przerw w oczekiwaniu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

Program pracy świetlicy oraz określone w rocznym planie pracy świetlicy tematy ukierunkowują pracę wychowawców. Zajęcia rekreacyjno - ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, muzyczne realizujemy przy pomocy różnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Większość zajęć opiera się na rozwijaniu zainteresowań muzycznych, plastycznych i sportowych, czytelniczych oraz zabawie. Dwa razy dziennie organizowany jest Kwadrans czytelniczy, podczas, którego dzieci zdobywają punkty za aktywne słuchanie i udzielanie odpowiedzi na pytania do czytanych tekstów. Oprócz tego wspomagamy dzieci w odrabianiu prac domowych.

Wspólnie z dziećmi dbamy o wystrój sal, dekoracje, organizujemy wystawki prac, przygotowujemy gazetki ścienne. Bierzemy udział w licznych konkursach plastycznych i przeglądach piosenek. Opieką obejmujemy tablice na  szkolnym korytarzu, gdzie umieszczamy prace tematycznie związane z planem pracy świetlicy.


Zasady zachowania w świetlicy :

 1. Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście.
 2. Z sali wychodzę tylko za zgodą nauczyciela.
 3. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania w świetlicy, na placu zabaw, na stołówce
  i w drodze do niej.
 4. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela, staram się jak najlepiej je wykonywać.
 5. Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 6. W trakcie zajęć mówię tylko wtedy, kiedy wyznaczy mnie nauczyciel.
 7. Staram się cicho pracować i bawić.
 8. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania się, jestem miły i uprzejmy dla nauczycieli oraz kolegów.
 9. Okazuję szacunek innym osobom.
 10. Używam zwrotów grzecznościowych: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 11. Jeżeli sprawię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
 12. Szanuję cudzą i swoją własność.
 13. Chętnie pomagam innym.
 14. Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.
 15. Po zakończonej pracy i zabawie zawsze sprzątam.
 16. Wiem, że moje zachowanie zależy ode mnie!

 

     Cele i zadania świetlicy

 • Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
  • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, do rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań;
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;
  • rozwijanie zainteresowań oraz zdolności;
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;
  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
  • organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku;
  • współpracę z domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

 • Do zadań świetlicy należy:
  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności i samorządności;
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  • zaprowadzanie uczniów do stołówki szkolnej i sprawowanie opieki podczas obiadów;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;
  • stwarzanie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu;
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych